selein" in het midden der 17de eeuw. Wij behoeven hier nauwelijks onze klacht te herhalen over het gemis aan lijsten met merken van de plateelbakkers om de tee- kens op het aardewerk te verklaren. Wij kunnen slechts met weinig gegevens werken en zullen ons daarbij goed rekenschap moeten geven van de beteekenis der mer ken. Immers het zijn in hoofdzaak fabrieksmerken die ons tenminste iets over de plateelbakkerijen, waar de gesigneerde stukken gemaakt zijn, vertellen. Zien wij bij het fabrieksmerk een monogram, dan zijn wij weer een stap verder. Maar dergelijke combinaties zijn zeld zaam. Het feit, dat er plateelbakkerijen zijn, die wel anderhalve eeuw hebben gewerkt, maakt de beteekenis van zoo'n fabrieksmerk trouwens niet bijzonder groot. Maar veel aardewerk is slechts met enkele letters ge merkt. Nummers zijn wel meestal telnummers van de fabriek. En monogrammen hebben ook nog zeer ver schillende beteekenis. Zij kunnen een ons onbekend fabrieksmerk voorstellen of initialen van eigenaar of eigenaars van een fabriek, of de voorletters van een meesterknecht, of het monogram van een plateelschil der, of tenslotte een combinatie van een of meer van deze, waarbij wij er rekening mee moeten houden, dat zoowel eigenaars als knechts vaak wisselden, terwijl de eigenaars dikwijls niet zelf het vak beoefenden. Geluk kig hebben wij hier en daar wel eenige aanknoopings- punten, waarvan wij bij de bespreking van het aarde werk gebruik kunnen maken. Daarnaast blijft nog de kans dat een merk nagemaakt is geworden. De resolu ties tegen het namaken van merken zijn er om ons daar aan te herinneren. In de laatste tien jaren zijn wij met de verklaring der merken wel iets verder gekomen, maar naar verhouding van het aantal is die vordering niet zoo heel groot en de kans op volledige verklaring is wel uitgesloten. Terwijl onder liefhebbers en in den kunsthandel nog steeds de neiging bestaat aan oude onjuiste verklaringen vast te houden, zullen wij in dezen voorzichtigheid blijven betrachten. Alleen zoo is het 114

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 119