niet in China op porselein kon laten maken, stelde zich tevreden met den namaak er van in Delftsch of liet in Delft een voorbeeld maken om het in China of Japan te laten uitvoeren in porselein. Terwijl eenerzijds dit aardewerk voor de eenvoudige lieden bestemd was, wij zen bestellingen van eenige buitenlandsche vorsten er op dat de gelegenheid om eigen ontwerpen te laten ver werken de Delftsche fabricage ook andere opdrachten bezorgde, al zijn dan ook de serviezen en andere stuk ken „Chine de commande" het Chineesche porselein naar uit Europa bestelde patronen in grooter hoeveel heid afgeleverd dan soortgelijke in Delft bestelde stuk ken. Aardewerk voor den Pruisischen koning Frederik I of het Engelsche Koningshuis onder Willem III kun nen wij aanwijzen, maar toch niet in grooten overvloed. Over het geheel was het product der Delftsche plateel bakkerijen niet zoo in tel als het Chineesche porselein en later ook de Europeesche porseleinen. Het was en bleef de eenvoudige navolger van het kostbaarder voor beeld. Ondertusschen heeft men stellig op den duur ook de beteekenis van het materiaal voor versiering meer en meer erkend. Daaraan is wel het toenemend aantal sierstukken in de 18de eeuw toe te schrijven. Het Delftsch begon ook elders dan bij de eenvoudige lieden veld te winnen. De 19de en 20ste eeuwsche verzame laars hebben die belangstelling vervolgens tot zeer groote hoogte opgevoerd. Ook onze musea hebben daar aan hun rijke collecties te danken. Terwijl wij het vroege naar Chineesch Wanli voor beeld gevolgde blauw op witte aardewerk, den overgang tot het eigenlijke „Delftsch", zoowel in Haarlem als in Delft al leerden kennen, zullen wij ons nu in het bij zonder met het werk uit den bloeitijd van het „Delftsch" bezighouden. Veel vroeger dan tot het vierde decennium der 17de eeuw kunnen wij daarbij niet teruggaan, ja wellicht slechts tot het midden dier eeuw. Paape spreekt immers zelfs van „uitvinding" van het „Delftsch por- 113 Aardewerk 8

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 118