111 gebruikt naast tinnen schotels voor de spijzen. Voor drank deden de ingevoerde harde steenen kruiken en kannen dienst, die via Keulen langs den Rijn werden aangevoerd uit Siegburg, Raeren en an dere plaatsen. Daarnaast is wellicht binnenslands ook wel eenig overeenkomstig maar zachter aardewerk zoo als kannetjes gebakken, terwijl het roode met slib en loodglazuur versierde vaatwerk zijn plaats in de keu kens had en bleef behouden. In elk geval at men toen nog niet van porselein of Delftsch aardewerk en ge- heele serviezen waren nog onbekend. Wij haalden bo ven reeds het versje aan dat op een bord van Delftsch aardewerk ons van de verdringing van tin door „Delftsch porselein" vertelt. Het is wel niet mogelijk zich een denkbeeld over het eerste gebruik van aarde werk voor tafelborden te maken, omdat de oudere ma jolica in de inventarissen niet zoo duidelijk tot ons spreekt en men bij de schilderijen twijfelt of inderdaad Nederlandsche of uit Antwerpen of Italië ingevoerde stukken trouwens nog niet als etensborden gebruikt zijn voorgesteld. Wij denken bij voorbeeld aan een en kelen schotel op een schilderij van Pieter Aertsen, die voor spijs of boter op tafel staat. Ook van het Delftsch geldt het bezwaar dat het op schilderijen moeilijk te herkennen is; men weet vaak niet of men Chineesch porselein of Delftsch te zien krijgt. Maar hier kunnen de inventarissen ons aan de noodige gegevens helpen. En wij weten daaruit hoe groot de hoeveelheid van de Delftsche gebruikswaar is geweest. Naar verhouding is er van al die serviezen en serviesstukken, die bij zoo vele dozijnen werden gemaakt, zeer weinig overgeble ven, wat de huisvrouw zoo vreemd niet zal vinden, gezien het brooze materiaal. Naast de gebruiksvoorwerpen zijn er de schotels en borden, die zoowel gebruiksvoorwerpen als sieraarde- werk waren of konden zijn. Wij kennen ze evenals de vazen en kommen en andere stukken vooral uit inven tarissen van plateelbakkers, maar ook anderen dan

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 116