17de als in de 18de eeuw wien het er om te doen was Chineesch en later ook ander porselein zoo nauwkeurig mogelijk na te bootsen, hetgeen dan ook wonderwel gelukte. Anderen, en ook dezelfden brachten afwisse ling door hun keuze van kleuren, hun voorkeur voor een bepaald palet, dat soms fleurig en kras, dan weer zacht of fijn genuanceerd was; sommigen door de om werking der motieven. Weer anderen en ook weer de zelfden beschilderden voorwerpen zoowel als tegels met Hollandsche landschappen of andere voorstellin gen, vaak heel fijn, maar feitelijk is dit een niet heel decoratieve wijze van versieren. Zij voerden die tafe- reelen meest alle nauwkeurig en ook wel vrij naar prenten uit. En hun keuze hing daarbij misschien vaak van het toeval af. Maar het feit, dat bij voorbeeld een Hollandsche prent of een Chineesch voorbeeld werd gekozen, het feit dat het voorwerp met de Hollandsche prent op Chineesche wijze in blauw tegen wit werd uit gevoerd, was toch niet afhankelijk van het toeval. En zoodra er van een eigen palet sprake is, is de smaak van den plateelschilder reeds van beteekenis. Opmer king verdient daarbij dat van het Chineesche porselein zoowel dat uit eigen als uit vroeger tijd als voorbeeld dienst deed, en dat, zooals wij boven reeds opmerkten, wel prenten van soms meer dan 100 jaar oud, op het aardewerk werden geschilderd. Van meer gewicht nog was de smaak van den plateelschilder, wanneer hij zelf ging ontwerpen, al zijn die eigen ontwerpen, hoe deco ratief ook, vaak wat grof. Belangrijk zijn dergelijke stukken, omdat de versiering origineel is. Maar en dit is typeerend voor de Delftsche plateelbakkerskunst de meest verzorgde stukken zijn, met enkele uitzonde ringen als bij voorbeeld de fijn geschilderde land schapjes, de omwerkingen van Chineesche bloemmotie ven, de schotels en vazen met min of meer Chineesche bloemtakken. Het eigenaardige karakter van het oude „Delftsch" komt hierbij duidelijk uit. Wij zien de pla teelbakkers en schilders, steeds in bewondering voor 109

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 114