makers van de bekende tegeltableaux. Deze zijn ge woonlijk gesigneerd. Het is niet altijd duidelijk aan wien van de twee, genaamd Jan, een tableau moet wor den toegeschreven. Wij behoeven ons hier niet met een nauwkeurige onderscheiding bezig te houden; de ta- bleaux zijn voor ons slechts voorbeelden van een be paald soort van tegelschilderingen. Verschillende der tegeltableaux, waaronder ook ongesigneerde, zijn in paars op wit uitgevoerd. Zij waren zeer gewild. Voor beelden er van vindt men ook in Hamburg in het Mu seum für Kunst und Gewerbe, afkomstig uit een huis in Altona en gesigneerd „Jan Aalmis a Rotterdam"; zij stellen voor de vijf zinnen naar gravures van Jacopo Amigoni. In het Museum van Oudheden te Rotterdam bevindt zich onder andere een beschadigd tegeltableau met een vaas met bloemen in blauw, welke het fabrieks- teeken was van de tegelbakkerij van de familie Aelmis, genaamd „de Bloempot". In het Gemeente-archief te Rotterdam worden teekeningen voor tegels en tegel tableaux van „de Bloempot" bewaard. Aan deze tegel bakkerij kan men ook tafereelen, die gecopieerd zijn naar gravures van de in 1719 verschenen „Zegepraa- lende Vecht" toeschrijven, die zich in Londen bevinden in het Victoria and Albert Museum; zij zijn echter van later datum en niet meer uit den tijd toen de familie Aelmis „de Bloempot" exploiteerde. Blijkbaar is er ook vaatwerk in de tegelbakkerij dezer familie gemaakt. Het merk met datum „J. Aelmis 1731 C.B." met een ster komt op enkele voorwerpen voor en evenzoo een monogram dat van Jan Aelmis kan zijn. Het is zeer waarschijnlijk dat er stukken, ook van fijne kwaliteit, zijn die wij als „Delftsch" beschouwen, maar die in Rotterdam zijn gemaakt. Immers reeds in 1614 verkreeg Claes Wijtmans daar zijn patent voor het maken van alle soorten van porselein, bijna over eenkomend met de porseleinen die van verre landen kwamen. Wij kunnen echter geen ander werk dan het bovenbesprokene als Rotterdamsch aanwijzen en feite- 103

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 108