is uitgevoerd en eveneens uit Gouda afkomstig, terwijl het gevolgd is naar een ander detail van het Goudsche kerkraam. De kleuren van dit tableau zijn licht en don ker mangaanpaars, een vroeg voorbeeld van schilde ring in louter paars, gedateerd 1640. Daar het ontwerp voor het venster van het jaar 1599 is, worden wij weer eens tot voorzichtigheid gemaand bij het dateeren van aardewerk naar de teekening. Ook de naakte knaap van het tableau in Delft moet worden gedateerd op niet veel vroeger dan 1640. Zoo langzamerhand zijn wij geneigd dat jaartal 1640 als belangrijk voor onze vroege tegeltableaux te be schouwen. Hetzelfde jaartal staat ook te lezen op een groot tableau in blauw op wit voorstellende Julius Caesar in het Museum van Oudheden te Rotterdam. Uit denzelfden tijd dateeren ook pilasters van schouwen, zoowel in de oude kleuren als enkel in blauw op wit. Vermoedelijk zijn ook een geheele reeks van kleine tegeltableaux met figuur in poortomlijsting naar Ja- cob II de Gheyn en Hendrick Goltzius, en schouwpilas- ters, bekroond door twee overeenkomstige figuren, in het Museum in Delft, van niet veel vroeger datum. Van veel vroeger dan 1640 zullen tegeltableaux in enkel blauw op wit niet dateeren. Wel bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam een tableau dat een schip op zee van omstreeks 1625 te zien geeft, maar het tafe reel kan geschilderd zijn naar een oudere prent1). In hetzelfde museum in een zaal beneden is een groot tegel fries van meer dan 250 tegels ingemetseld met een voor stelling van den slag bij Duins in 1639, aansluitende aan een tweeden zeeslag, alles tusschen leeuwen. Het is zeer beschadigd, en ten deele verkeerd in elkaar gezet, nadat het was uitgebroken uit den gevel van het huis van den tegelbakker Haje Esdré, die van 1622 tot 1647 in Am sterdam werkzaam was en omstreeks 1645 zijn huis aldus als tegelbakkerij kenmerkte. Het tafereel is ge- U Hudig, Delfter Fayence afb. 82. 101

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 106