dit tafereel in mooie volle kleuren komt uit een afge broken Rotterdamseh huis; het stemt door palet en techniek geheel overeen met het tafereel „In duysent vreesen". Het feit dat wij op andere tableaufragmenten den datum 1606 en zelfs 1570 vinden, waarschuwt on- dertusschen dat wij ons met de dateering niet aan al te nauwe grenzen moeten binden. Met de letters H.V.B. van de bovengenoemde tegeltableaufragmenten en den datum 1606 naderen wij ook weer den schotel van Cimon en Pera van 1601, met hetzelfde merk, maar de twee mooie Rotterdamsche tegeltableaux, „In duysent vreesen" en de vaas met bloemen, die mooier is dan de Brusselsche, zijn stellig als werk van een Rotter damsche tegelbakkerij te beschouwen, aangezien daar ook veel mooi vaatwerk is gemaakt. Thans noemen wij een aantal fragmenten van tegel tableaux in het Rijksmuseum, in de oude kleuren, met figuren te paard, waaronder Prins Maurits in een rand van ornament, en andere fragmenten in het Museum Huis Lambert van Meerten te Delft. Daarnaast bevindt zich in dit museum een groote figuur van een naakten jongen, die met één voet op een hemelbol steunt, een tegeltableau van groote afmeting1). Het is hoofdzake lijk in mangaanpaars geschilderd met paarsblauwe tee- kening, gele en wat paarsblauwe arceering, en groen geschaduwd lint en wat bruin. Afkomstig uit Gouda, is het geschilderd naar het spiegelbeeld van een detail van een teekening van Joachim Uytewael van 1599, een ontwerp voor een glas-in-loodraam voor de groote kerk in die stad. De knaap is een van twee dragers van een cartouche, maar op het tegeltableau steunt hij met zijn voet niet op het schild van de oorspronkelijke teeke ning, maar op den hemelbol. De schilder is onbekend; wellicht werkte hij in Gouda. Wij herkennen zijn hand of tenminste die van een aan hem verwant schilder in een ander tegeltableau, dat op dezelfde groote schaal 1) Old Dutch Pottery and Tiles pl. XIII fig. 22. 100

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 105