ZESDE HOOFDSTUK TEGELTABLEAUX ans vragen de tegeltableaux om onze aandacht en wel het eerst die met hetzelfde polychrome palet als de vroege tegels en schotels. Behalve blauw, geel tot oranje en bruin en groen is gewoonlijk ook mangaanpaars ge bruikt. Ook hier hebben wij voor de dateering slechts vage aanwijzingen. Het meest belangrijke vroege tegel tableau bevond zich in den gevel van een huis, waarvan op het tableau de naam is vermeld en in beeld gebracht, het huis „In duysent vreesen" te Rotterdam, afb. 26. Het stelt voor een lam, staande tusschen vier grimmige wilde beesten met een krijgsman aan eiken kant en een vlammend vuur op den achtergrond. Toen het huis werd afgebroken, zijn de tegels tegelijk met een gevelsteen met den datum 1594 uit den voorgevel genomen en naar het Museum van Oudheden te Rotterdam overgebracht. Of deze datum bij het tegeltableau behoort is een on opgelost raadsel. Ook voor de allegorische beteekenis van het tafereel is geen geheel afdoende verklaring te vinden. Aangezien het huis ook in schriftelijke docu menten reeds in het laatst der 16de eeuw wordt ge noemd, zou er geen onoverkomelijk bezwaar zijn aan te nemen, dat het tegeltableau een mooi exemplaar van tegelbakkerswerk uit het einde van de 16de eeuw zou kunnen zijn. Ondertusschen draagt een mooi groot ta bleau met een vaas met bloemen in geheel dezelfde techniek en kleuren, dat zich in de collectie Evenepoel in de Musées du Cinquantenaire in Brussel bevindt, be halve het merk C.I.V. den datum 1647. Naar analogie van dit stuk is men geneigd ook het tegeltableau met bloemvaas in het Museum Boymans te Rotterdam, afb. 27, niet veel vroeger te dateeren dan 1647 1Ook 1) Gekleurde afbeelding in Old Dutch pottery and tiles pl. XII fig. 21. 99

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 104