noemd, zijn wel naar prenten van Visscher, Romeyn de Hooghe en anderen gevolgd. Een zeldzame soort, waarvan men voorbeelden in het Museum Huis Lam- bert van Meerten te Delft ziet, is beschilderd met hei ligenfiguren tusschen hoekvulling van wijnblad en voluutkrulletjes; alles in blauw op wit. Gezelschapjes, spelende kinderen, groepjes zoowel als enkele figuur tjes, sommige met hoekvullingen van een soort Chi- neesch haakjesmotief, zijn vaak in series en soms zeer verdienstelijk geschilderd. Zij herinneren zelfs aan meesters als Buytewech en anderen, afb. 28. Tegeltjes met schepen op zee zijn er in soorten, waaronder zeer fijn geschilderde. Ook vindt men wel voorbeelden dat de Chineesche invloed op de beschildering der tegels zich volledig deed gelden, zoo afb. 29 met ornament dat diagonalen vormt, uitgaande van medaillons met verschillende Wanli-motieven. Maar de voorstellingen met figuren behouden nu verre de overhand. Ondertusschen was de blauw-wit mode gevolgd door een paars-witte, wat niet iets geheel nieuws was, daar reeds vroeg tegels met mangaanpaars, gemarmerde tegels werden gemaakt. Het verschil tusschen de dikke vroege donker gemarmerde en de zeer dunne 18de eeuw- sche met paars marmer op helder wit is duidelijk. De eerste serie van de jongere paarse tegels met tafereeltjes kent men van omstreeks 1685. Een 18de eeuwsch rococo-patroon in paars op wit in het museum in Delft, bestaande uit tot ornament verwerkt bladwerk en rococomotieven toont ons dat de nieuwe Fransche stij len niet aan de aandacht der tegelschilders voorbij zijn gegaan. Een eveneens 18de eeuwsche soort met gesty- leerde op paars uitgespaarde veerachtige bladeren is waarschijnlijk Friesch fabrikaat. Wij kunnen niet alle voorstellingen en patronen op sommen, die op tegels zijn aangebracht1). Wanneer D Wie zich hiervoor interesseert, leze het hoofdstuk dat Hudig schreef voor het tweede deel van het bovengenoemde prachtwerk van Vis en De Geus, Althollandische Fliesen. 97 Aardewerk 7

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 102