moeten maken, want dit monument ligt, als zoo vaak, verborgen onder de kerkbanken en belangstellende bezoekers moeten zich zoo lang maar tevreden stellen met bezichtiging van het prentje in de consistorie kamer Slechts in de z.g. landprovinciën bleef de adel in dit opzicht toonaangevend en het is geen uitzondering, wanneer men in menig plattelandsplaatsje de vloer der dorpskerk versierd vindt met enkele forsche graf zerken, die door wapens, kwartieren en titulatuur uit wijzen, dat zij door plaatselijke kasteelheeren werden besteld en gelegd. Komt men te Zevenaar de kerk binnen dan ziet men daar een paar zerken ingemet seld voor een heer en vrouwe Spierinck, die indertijd op het nabijgelegen huis Sevenaar hebben gewoond een gedenksteen in den toren van hun havezathe wijst nog heden ten dage op laatstgenoemd feit. Hoe dik wijls zijn echter de kasteelen niet van den aardbodem verdwenen. Een bult in het terrein is alles wat den ingewijden bezoeker nog naar de standplaats verwij zen kan. Maar in het dorpskerkje ligt dan dikwijls nog in vollen luister zoo'n oude wapensteen die van de verdwenen glorie nog getuigen kan. Het kasteel van ter Horst te Horst is een ruïné, maar de prachtige Renaissancesteen voor jonker Johan van Wittenhorst, raad van den Coninklijken Majesteit (Philips II), drost van Kessel, f 1569, den voormaligen bewoner, is nog in de kerk aanwezig, vgl. afb. 33. In het kerkje van Schraard (Fr.) liggen twee royale zerken en een kinderzerkje voor de familie van Aylva; haar state 1De groote zerken dragen op de vier hoeken telkens twee kwartierwapens. Beiden hebben in het midden een medaillon, voorzien van aanzetten, die het aan het buiten beloop den vorm van een tol geventwee wapens onder een gekroonde helm met dekkleedenhelmteeken een uitkomende eenhoorn. 80

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 99