Holland, in Gelderland en nog in andere provinciën. Het ornament, toegepast op dien prachtigen geelkleu- rigen steen voor Van Bevervoorde-Werries uit Alber- gen's klooster (afb. 27) komt gelijktijdig elders voor en de zerk voor jonker Herman van den Loë tot de Loowaard (f 1569) in de kerk te Groessen (afb. 30) biedt met haar rijke toepassing van „rolwerk" weer eens een heel ander beeld, dat echter evengoed in centraal-Holand zou kunnen zijn gemaakt als de in vierkante vakjes versneden steen van Maria van Sel- bach (f 1576) weduwe van George van Munster te Loppersum. Maar daarmee behoeven wij nog niet de conclusie te trekken, dat de kunst in alle Nederlandsche provin ciën nu ineens een gelijk karakter verkregen had. Dat was nog verre van waar. De vroege Renaissance-zerk van de door Vondel vereeuwigde familie Boelens (afb. 32) in de Amsterdamsche Nieuwe Kerk - om een voorbeeld te kiezen heeft weer met talrijke anderen een zoo geprononceerde Hollandsche allure, dat ge aanstonds, na kort aanschouwen reeds consta- teeren moet, dat zulke voortbrengselen in 't geheele Noorden, Oosten of Zuiden vergeefs gezocht kunnen worden. Wanneer U den steen bekijkt in de St. Maar tenskerk te Zalt-Bommel voor Wol ter van Baexem tot Coninxvrij en zijn vrouw dan hebt U weer een spe cimen aanschouwd van volkomen afwijkende opvat ting. Totaal verschillend is dan weer de zeer sierlijke steen met de wapens van jr. Librecht van Schaloen, heer van Meldert, (f 1530) en van zijn vrouw jkvr. Machteld Huyn van Amstenrade, (f 1556), liggende bij de kerk van Wijk (Maastricht), waar de rijkdom van de dekkleeden binnen een vierpas in elegantie wedijvert met de zwanehals (bekroond door de hier herhaalde wapenfiguren uit het schild van den man Behalve het randschrift, dat nog in gothische letters 75

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 94