willen doen. Bovendienhij was de baanbreker. Met het optreden van Vincent Lucas wordt het karakter van den arbeid anders. Nu gaan de werk stukken allengs uiteenloopen, ofschoon erkend moet worden, dat Lucas de modellen, die een succes ge bleken waren mutatis mutandis meermalen heeft ge leverd. Tot dusverre zijn mij, uitgezonderd weer het tweetal in samenwerking tot stand gekomen, 16 steenen be kend, die aan Vincent Lucas behooren te worden toe geschreven, bijna alle tengevolge van zijn uitdrukke lijke signatuur. Alle objecten zijn evenzeer als bij B.G. uitgevoerd in Naamsche steen. Nu zijn de eerste voort brengselen van eigen oeuvre weliswaar opnieuw wa- pensteenen, maar in deze groep worden de werken steeds levendiger. De kunstenaar toont meer initiatief, meer durf, meer élan dan ten tijde der periode van samenwerking. Verder waagt hij het nu ook eens met een persoonsvoorstelling. Te Blija was op 13 November 1540 overleden, zooals het randschrift op zijn grafsteen het zelf mededeelt „den edelen eerentvesten herschap Janke van Unema". Enkele jaren eerder was „Tet syn wyf' ge storven en de erven deden de bestelling aan Lucas, die kans heeft gezien den Frieschen edelman, in harnas gestoken, met kostelijke zwier van wapenrus ting en kleedij weer te geven. Op de hoeken figuree- ren Janke's 4 kwartieren, alsmede die van Tet en het overblijvende stuk stelt een architectonisch rijk uitge werkte portiek voor, met twee sierlijke kolonetten terzijde en boven het (doorbroken) fries allerleven- digst versierd met satyrs, vrouwefiguren en wat dies meer zijOnderaan bevat een cartouche, om weer tot de ernst terug te komenin het Latijn een gedeelte uit den 42en psalm. Dit werk kwam tot stand anno 1552 en Lucas moet 70

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 89