beheerschte, met daarbij nog een stuk van de tweede, zijn een vijftiental werkstukken bekend. B. G. heeft deze stukken met zijn voorletters ge teekend, maar bovendien heeft hij vaak nog een ander teeken ach tergelaten ten bewijze, dat hij de maker was. Die tweede signatuur is gelegen in een merk of meester- teeken, dat soms op den steen zelf, maar ook wel op in den grond liggenden rand daarvan is aangebracht. Typisch is nu, dat een vijftal van deze merken eenigs- zins vervormd het Arabische cijfer 4 vertoonen, door den voet voorzien van een dwarslijn, terwijl onder zoek bij een tweetal andere steenen van B. G., te Bozum en te Hallum, een zéér afwijkend merk op levert. Niet overal vielen de merken dezer eerste groep volkomen gelijkvormig uit en evenmin is de plaatsing (soms staat er een ondersteboven!) correct dezelfde, toch mag men veilig aannemen, gezien de bekende algemeene gemakkelijkheid van die dagen bij gebruik van merken, dat bij deze groep telkens slechts éénzelfde merk beoogd is geweest. Curieus is daarbij te weten, dat op een steen, welke enkele jaren geleden in het Friesche dorp Berlicum te voorschijn is gekomen, insgelijks Vincent Lucas' initialen voor den dag kwamen maar bovendien daar tusschenin geplaatst zijn merk Het interessante daarbij is nu, dat dit merk precies gelijk is aan dat, hetwelk voorkomt op de ten name van onzen B. G. staande zerken te Bozum en Hallum, zoojuist genoemd. Met andere woordende kunste naar Vincent Lucas werkte mede aan die steenen van Bozum en Hallum, die tot dusverre ten name van B.G. 66

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 85