HOOFDSTUK V DE RENAISSANCE-GRAFSTEEN IN FRIESLAND Waar het eerst de verschijnselen van de Renaissance in onze Nederlandsche provinciën merkbaar geworden zijn is een vraag, die niet gemakkelijk te beantwoor den valt. Zooveel is intusschen zeker, dat wij het eerste optreden van dien nieuwen stijl stellig niet zoeken moeten aan raadhuisgevels of stadspoorten Het is wijlen Prof. dr. R. Ligtenberg geweest, die het ons duidelijk heeft gemaakt hoe dit in zijn werk moet zijn gegaanhoe zij in de Nederlanden niet is uitge gaan van de architectuur, maar van de kleinere kunsten. Niet imponeerend sprak zij haar eerste woord maar de Renaissance kwam hier bescheiden binnen prentjes en kleine sieraden waren haar eerste vehikels En nu kunnen we overal gaan zoeken naar voorbeel den, waarbij we er dan ook wel in zullen slagen maar het meeste succes zullen wij toch boeken, wan neer gelet wordt op dat deel van ons land, waar men een eerste entrée der Renaissance allerminst verwach ten zou, n.1. de provincie Friesland. In Friesland immers vinden wij een duidelijk centrum van ontwik keling, hetwelk we om de gedachten te bepalen, „gevestigd te Franeker" zullen noemen. Want juist daar zijn grafsteenen gebeeldhouwd, die voor hun tijd allermodernst waren, zerken, meerendeels van onge kend royale afmetingen, versierd met prachtig en overvloedig renaissance-beeldwerk en dat niet één of twee, maar bij veelvouden tegelijk. Welke beeldhouwers zijn hier nu aan het werk ge weest en waar vinden wij de resultaten van hun arbeid 63

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 82