Maar een reis naar Gonstantinopel behoorde evenzeer tot deze gebeurtenissen. En het was dan ook daarom dat de grafsteen te Delft voor Antony Bom Jacobsz. „was tot Constantinopelen anno 1551 tot Jeruzalem, anno 54" ter herdenking van eerstgenoemd feit voor zien werd van een rad, waardoor een kromzwaard. In de Utrechtsche Buurkerk ligt ook zoo'n gedenk steen voor heer Jan van Huchtenbroeck, die op grond van dezelfde kenteekenen insgelijks beide reizen moet hebben volbracht. Alvorens aan dit hoofdstuk een einde te maken ben ik nog een korte mededeeling schuldig over den gothischen grafsteen op het kerkhof. Ofschoon men deze steenen meestal met den naam grafkruis betitelt en de bewoners van het Noorden, Westen, midden en Oosten des lands hen practisch gesproken niet kennen, zij zijn daar toch stellig wèl geweest. In het Zuiden van ons land komen zij nog veel voor en de traditie van het maken van zulke kruisen, die ver in de middeleeuwen teruggaat, is daar voorgezet. Zooals de naam al zegt, hebben deze monumenten den kruisvorm. Zij zijn lijvig van stukeen dikte van 20 c.M. is geen uitzondering. Klein van formaat zijn zij evenzeer, want hun hoogte komt meestal niet meer dan een meter boven het maaiveld uit. Een tamelijk gaaf exemplaar treft U aan in het Geldersche dorp Heumen, ten Z. van het historische kerkje. Te Zutphen is er een opgezet overgebracht uit het Gemeentemuseum met andere meer eenvoudige staan de steenen in den tuin van het zoojuist onder leiding van den architect A. A. Kok gerestaureerde huis Dat Bolwerk met opschrift Hier-js-Johan-Everdinck verdronken-Scolte-toJbrum- men Ao. 1536. (Afb. 18.) 61

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 80