Foreest syn huisvrou" en evenmin de steenen van de jonkers van den Boechorst te Noordwijk Binnen en Noor d wij kerhout. Lang niet altijd zijn de voortbrengselen uit dezen tijd ingewikkeld van opzet als de meeste hierbeschreve- nen. Want heel dikwijls wordt volstaan met de voor stelling van een eenvoudige ronde band, voorzien van een inscriptie. Binnen den rand is dan plaats voor een versiering (wapen of miskelk), doch het komt evenzeer voor, dat het midden blanco wordt gelaten. Het type is algemeen en komt van het einde der XVe tot laat in de XVIe eeuw voor. Een overgang van den adelstand op den clerus wordt gevormd door de geestelijke ridderorden, waarvan vooral zoowel de Johanniters als de Duitsche Orde in ons land vertegenwoordigd zijn geweest. Oude grafsteenen van Johanniter ridders zijn mij in ons land niet bekend. Van de Duitsche Orde bestaan er nog enkelen, o.m. te 's Hertogenbosch in de R.K. St. Catharinekerk. Maar het pronkstuk daar ligt helaas onder banken verscholen. Het betreft heer Floris Maschereil, die commandeur dier orde geweest is te Vught, een commanderij, ressorteerende onder de balije van de Oude Biesen. Hij overleed in 1608, waar door het niet waarschijnlijk voorkomt, dat zijn graf zerk tot de periode van de gothiek gerekend kan worden. Evenmin is dat het geval met den steen voor den Maaslandschen commandeur heer Jaspar van Egmond (f 1595), die aldaar in de kerk ligt. De mogelijkheid is intusschen niet uitgesloten, dat er nog eens een ander exemplaar voor den dag komt Indien het opschrift zulks al niet rechtstreeks aan duidt, kan men bijzonderheden over de rang en het lidmaatschap afleiden uit de plaatsing van het kruis 55

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 74