53 staan overschuin op de vier hoeken en stellen de wapens voor van Crummel Bunrade Bunrade Crummel derhalve tweemaal dezelfde wapens herhaald. Theoretisch zou dit erop kunnen wijzen, dat 's mans grootouders van beide zijden over en weer tot dezelfde geslachten heb ben behoord, hetgeen wel niet zoo geweest zal zijn. Voorloopig zullen wij daarom zonder nadere bewijzen maar accepteeren, dat hier de wapens van de ouders van dezen stadhouder tweemaal herhaald zijn, bij gebreke aan voornamere kwartieren. Stellig was van hooger afkomst het echtpaar, dat in de kerk van Heesbeen op een zerk ter voeten uit met 8 kwartieren is uitgehouwen. Ik bedoel den jonker Willem Torck, heer van Heesbeen, met zijn echtge- noote Bartha Pieck. Vermeld wordt hier de sterf datum van den man (28 Juni 1557) maar die voor de vrouw bleefoningevuld. Zij heeft dus haar echtvriend overleefd en er blijft zelfs een mogelijk heid dat ze elders begraven ligt. (Afb. 13.) Om de climax te volmaken mag ik, nu we toch in Noord-Brabant zijn, niet nalaten te wijzen op het zéker veel voornamer echtpaar Adriaan van Reimers- waal (f 1534) en Johanna de Glymes (f 1532), dat te Bergen op Zoom in den kerkmuur is aangebracht. Zestien kwartieren sieren dat monument, waarop de ridder, zoowel als zijn echtgenoote voor een bidstoel geknield zijn voorgesteld; hij in harnas, omgord met een zwaard, terzijde met helm en handschoenenzij door haar hond vergezeld. Tot zoover de voorstelling van de personen. De smart van de nabestaanden wordt uitgedrukt in een kort devies Tscheyde deert. Zulke steenen zijn er meer, die evenals deze naar den

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 72