over te stappen naar diezelfde Maasstreek, n.1. naar de kloosterkerk van de Kruisheeren van St. Agatha bij Cuijck aan de Maas. Daar liggen van ons geheele land de kostelijkst bewaarde werkstukken uit de pe riode der late gothiek bijeen, die ik ken. Weinig afge sleten, maar daarbij helaas ook maar met moeite te zien, is daar een collectie te bewonderen van door den hoogen adel bestelde grafzerken van gróót formaat en van grootsche allure te gelijk. Ze zijn uitmuntend geconserveerd en zeldzaam mooi gebeiteld en men ziet daar, zooals het wel eens wordt uitgedrukt, de Geschiedenis, de Heraldiek en de Genealogie als het ware bijeen. Een prachtige zerk brengt ons Godert Torck in herinnering die „den zevenden dach in Junio int jaer ons Heren i§07" sneuvelde bij Mid- delaer. Vier kwartieren, waaronder dat van de dynasten van Ghemen wijzen op zijn hoog-adellijke geboorte welke echter nog niet van zoodanige beteeke- nis was als die van zijn vrouw „joffer Margareta dochter tot Egmond", die op de grafelijke kwartieren Egmond Meurs Arkel Saarwerden bogen kon. Zij overleed, blijkens een tweede, prach tige zerk op den „Sancte Mattheus dach" van 1496. Zoo mogelijk nog mooier zijn de steenen met het wa pen van Wylich, dat een aardig helmteeken te zien geefteen sierlijke uitkomende drakekop met venij nige pijltong, een schildje om de hals dragende, waar op het wapen wordt herhaald. Van deze groep zijn er wel vier: één heer van het nabije kasteel Grubben- vorst (tegenwoordig bekend als de ruïne van het „Ge broken Slot") en van de bij Babberik aan den Rijn gelegen sterkte van Grontstein nu een boerderij alsmede één die den drost van het nabije Gennep be treft. Om het allermooiste van deze „collectie" vol- 5i

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 70