Terwijl nu meestal de kruisen alleen op de hoeken voorkomen, staan zij hier op de voorste helft van den steen. Alles wijst er dan op dat deze mensa destijds gediend heeft op een niet-vrij staand altaar of op een altaar, dat een hoogen bovenbouw gehad moet hebben. Zeer merkwaardig is in dit geval voorts nog het feit, dat op dezen steen verschillende mer ken geplaatst zijn. Men kan aannemen, dat die toe voegsels van later tijd dateeren, waardoor zij te be schouwen zouden zijn als aanduidingen van den eigendom van het graf, waarop de mensa terecht is gekomen. Maar het is evenzeer mogelijk, dat deze merken wijzen op een schenking van het altaar door bepaalde personen, die ter herinnering op de mensa deze toevoegingen gesteld hebben. Het is hier geenszins de plaats om dit vraagstuk tot klaarheid te brengen, doch ik wil niet nalaten, voor de laatstaangehaalde mogelijkheid nog op een analo gie te wijzen. Op het kerkhof van het Limburgsche dorpje Schinnen ligt een XVe eeuwsche altaarmensa van blauwe steen, die weliswaar geen merken draagt, maar eenige wapenschildjes van het bekende adellijke geslacht Van Eijnatten, dat daar destijds naar alle waarschijnlijkheid een altaar gesticht heeft en om de herinnering daaraan te bewaren, zorg heeft gedragen, dat zijn wapen de mensa sierde. Afb. 7. Lengte 2.25 M., breedte 1.10 M. 26

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 31