HOOFDSTUK II LAP I Dl AI RE PALIMPSESTENALTAAR- STEENEN Alvorens tot een bespreking van de gothiek over te gaan in een volgend hoofdstuk, geloof ik dat het van belang is dat gewezen wordt op een bepaald ver schijnsel, hetwelk men reeds zeer vroeg ziet optreden. Men zal mij misschien tegenwerpen, dat het een ver schijnsel van alle tijden is en dat de bespreking hier dus niet gewettigd is. Maar juist omdat het zoo vaak voorkomt bij de zéér oude steenen, lijkt het mij goed het hier op deze plaats naar voren te brengen. Met het lapidiaire palimpsest wordt bedoeld de steen, die na eerst voor een bepaald doel te zijn gebruikt, waartoe hij een inscriptie heeft ontvangen, naderhand met geheele of gedeeltelijke verwijdering van zijn inscriptie nogmaals voor een ander doel wordt ge bruikt, waarbij dan een nieuw opschrift wordt aan gebracht. Zoo ligt er te Egmond aan den Hoef in de kerk een oud rood-zandsteenen sarcofaagdeksel, dat later nog maals als gewone grafsteen heeft dienst gedaan. Blij kens de ingehakte figuur moet de zerk naderhand voor een priester gebruikt zijn. Talrijke voorbeelden zijn er zoo te vinden tot op den huidigen dag. Maar nu gebeurt het ook, dat zoo'n oude grafsteen later een andere bestemming kreeg, dat hij b.v. voor gevelsteen gebruikt wordt. En er is nog een categorie aan te wijzen van monumenten, uit die oudste perio den en derhalve begrijpelijkerwijs wéér van rooden zandsteen, die men graag geneigd is met grafzerken te vereenzelvigen omdat zij, na voor een verhevener doel bestemd te zijn geweest, vaak als grafzerk ge bruikt zijn of, die éérst als grafzerk dienst deden en later voor genoemd doel werden bestemd. 21

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 26