teriaal staat het vast, dat alle drie hun ontstaan te danken hebben aan een Westfaalsch atelier, waarbij techniek en stijl doen denken aan de Xlle of XHIe eeuw, ofschoon de deskundigen over deze datee ring nog allerminst eenstemmig zijn Tenslotte ligt in de Walburgkerk te Zutphen nog zoo'n oude trapeziumvormige steen, welke volgens de overlevering het graf zou hebben gedekt van graaf Otto I van Zutphen, overleden in 1113. Deze zerk, die uit gele zandsteen vervaardigd is, wordt toege schreven aan de oude Saxische school in Duitsch- land; zij zou omstreeks 1200 gedateerd kunnen worden. Natuurlijk moet in vroeger eeuwen al heel wat teloor zijn gegaan uit deze primitieve tijden. We weten im mers hoe zelfs bij belangrijke oudheidkundige vond sten voorheen met de resultaten eener opgraving werd omgesprongen Bekend is het verhaal hoe op het buiten Weerestein tusschen Nieuwersluis en Breuke- len in October 1760 een sarcofaag werd opgedolven, die blijkbaar de resten bevatte van den wijbisschop van een van de Utrechtsche bisschoppen uit de 2 e helft der Xlle eeuw. Bij die gelegenheid liet men zelfs na van het gevondene een behoorlijke beschrijving op te maken, laat staan van de vindplaats. In dit verband zij er nog op gewezen, dat het zaak is nauwlettend acht te geven op de authenticiteit der plaats van de vondst, want oude voorwerpen kunnen soms allerzonderlingste zwerftochten maken. Nog niet lang geleden werd een te Bentveld bij Haarlem aan getroffen rood zandsteenen sarcofaag, die aanvanke lijk overgebracht was naar het Instituut van Kunst nijverheid, na de liquidatie dier instelling verkocht en getransporteerd naarhet buitentje „De Beek" te Eefde bij Zutphen 20

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 23