fen, b.v. op het hooggelegen terp-kerkhof voor den eenzamen toren van Oosterwierum en voorts te Beets, Westergeest, Oudega (S.), Hennaard (fragmenten), Hollum, Nije Mirdum (2 stuks), Terkaple (torenin gang), Tjerkgaast Witmarsum en Wynaldum. Maar ook in Drenthe (Eelde) en Groningen (Baflo, Sellin- gen en Loppersum), Gelderland (Harderwijk, Buur- malsen, Buren, Ewijk), Limburg (Susteren), ^uid-Hol- land (Leiden, Krimpen a.d. Lek, Wassenaar, Noord- wijk Binnen) en Zeeland (Renesse) worden ze gevon den. En de grens van dit voorkomen houdt allerminst bij onze landgrenzen op. Men treft ze b.v. in 't buiten land op talrijke plaatsen. Speciaal vele interessante exemplaren bevatten de oudere kerken van Keulen in Oost-Friesland zijn ze te vinden (bij Emden), maar ook nog te Wiesbaden, Frankfurt am Main en Laach. Zelfs komen ze in Oldenburg, in Sleeswijk Holstein en Denemarken niet zeldzaam voor. In ieder geval staat wel vast, dat deze typen destijds in groote hoeveel heden zijn aangemaakt, al toonen zij nagenoeg steeds kleine onderlinge verschillen. Dr. W. C. Braat meent dan ook, dat de geheele groep van den Middenrijn afkomstig is, waarschijnlijk uit Keulen, waarvandaan zij door den handel verspreid zou zijn via den Rijn en dan verder over de Noordzee naar de door ons opge somde plaatsen en verder; doch andere geleerden verzekeren en misschien wel terecht dat de oor sprong nog verder te zoeken is, n.1. in het bergland, dat door de Werra en Fulda doorsneden wordt of in het midden-Main-gebied Uit den aard der zaak hebben al deze steenen als dek sels van sarcofagen een trapeziumvorm, daarin de hoofdlijnen van het menschelijk lichaam volgende. Bovendien is de toegepaste materie doorgaans vrijwel dezelfde, want bijna altijd is het de z.g. roode zand steen ook wel Wezer-zandsteen of bont-zandsteen. 16

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 19