HOOFDSTUK I DE ROMAANSCHE GRAFSTEENEN (SARCOFAAGDEKSELS De eerste groep, die ik thans zou willen bespreken wordt gevormd door grafzerken, die gediend hebben tot afdekking van de bovenzijde van een sarcofaag of steenen doodkist. Betreffende de dateering van deze sarcofagen bestaat nog geen algemeene overeenstemming, maaar zooveel is wel zeker, dat hier en daar een herinnering aan toonbaar is van Romeinsche- of Merovingische vor men. De oudste typen zullen daarom zeker nog vóór het jaar iooo gesteld kunnen worden, terwijl graf zerken in het algemeen in het Noordwesten van Europa reeds in de Ve eeuw voorkomen. Toen de Wieringermeer drooggevallen was, kwam er plotseling een heele serie grafzerken van deze groep voor den dag ter plaatse, waar het anno 1333 ver dronken dorp Gawijzend of Gouwsend had gelegen. Er werden daar liefst zes exemplaren bijeen gevonden, uit den aard der zaak afkomstig uit de oude dorps kerk of van het kerkhof. Een rijke vondst als deze is in ons land eenig in zijn soort, ofschoon opgemerkt moet worden, dat deze steenen, maar vaker fragmen ten daarvan, nog op talrijke plaatsen in ons land voorkomen. Behalve deze vondst van Gawijzend is er nog een ander stuk in den Wieringermeer aangetrof fen en om nog wat in Noordholland te blijven, er liggen of lagen er te Heiloo, Valkoog, Spanbroek, Oterleek, Alkmaar, Egmond aan den Hoef, Egmond- Binnen, Stroe op Wieringen, Westerland op Wierin- gen, Hem, gemeente Venhuizen, en te Edam (frag menten) in de galmgaten van den toren. Ook in de provincie Friesland worden zij aangetrof- 15

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 18