schriftartikelen verschenen, waarin óf nieuwe publi caties gebracht werden in kleiner verband óf partieele verbeteringen en aanvullingen plaats vonden van de hierboven besproken inventarissen. Onnoodig is het te zeggen, dat met dit alles het belang der genealogie en der heraldiek ten zeerste is gediend. Maar toch moet mij de opmerking van 't hart, dat er vele schrij vers geweest zijn en daaronder nog wel de meest recente(l), die helaas kunsthistorische betrekkingen van de door hen beschreven monumenten verwaar loosd hebben. Waar immers de kunsthistorie van on schatbare beteekenis is voor de mogelijkheid eener juiste dateering, ware het zeer te wenschen indien in de toekomst ook hieraan bijzondere aandacht kon worden besteed. 14

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 17