„weggerestaureerd", daar het zijn voormalige glans en luister, welke het tot in den ouderdom bewaard had, moest missen door strakke verbouwingen, door toepassing van modernen machinaal vervaardigden steen of door smakelooze aanvullingen. Van dezen schadelijken vorm van menschelijke bedrijvigheid heeft de oude grafsteen niet te lijden gehad om de eenvoudige reden, dat voor hem doorgaans met de herinnering aan den door den steen gememoreerden persoon, de belangstelling voor diens grafmonument naar evenredigheid uitdoofde ofverdween. Hierin ligt dus de oorzaak. Hierin ligt voor de oude grafzerk dus tevens de waarborg eener volkomen authenticiteit. Historisch aantrekkelijk is het onderwerpelijke docu ment omdat het zijn inscriptie is, die door karakte ristieke of typische inhoud zoo dikwijls een wereld van voorheen voor ons ontsluiten kan. Want al geven die oude steenen uit den aard der zaak zinswendingen te lezen, die wij ook als cliché-uitdrukkingen mogen betitelen, er zijn er vaak onder, welke zóó individueel en tegelijk zóó curieus van structuur zijn, dat zij ons telkens opnieuw verrassen door hun originaliteit. Het geen ik aan de hand van illustraties nader hoop aan te toonen. Daarbij wil ik in de volgende hoofdstukken trachten de in Nederland voorkomende oude zerken, ingedeeld naar tijdperken, te bespreken. Met voorbijgang van den Romeinschen grafsteen en dien uit de eerdere Frankische tijdvakken, welke zich beter in grooter verband laten bespreken aangezien hun voorkomen, slechts in een bescheiden gedeelte van ons vaderland en zeer sporadisch is, lijkt het mij wenschelijk te onderscheiden in de Romaansche-, Gothische- en Renaissance-periode. Daarna moge een korte bespreking van den na-tijd volgen. En nu een blik op de bestaande literatuur. In het jaar 1854 beklaagde een inzender in het tijd- 12

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 15