STEEN EN CHARTERS Bonte schakeeringen zijn denkbaar in de zorg, die het heemschutwerk zich ten doel stelt. En toch -men zal zich misschien op het eerste gezicht verwonderen, dat de sfee- nen charters óók daaronder gebracht moeten worden. Welke voorwerpen zijn als steenen charters te verstaan? Oorkonden zijn het, maar dan van steen: de monumenten, die voor de individueele leden van het voorgeslacht zijn nagelaten ter her innering. In dit boekje werden zij beperkt tot de oude grafsteenen. De bestudeerde genealoog Dr Mr J. Belonje, die onnoemelijk veel tijd gaf aan het ver garen van gegevens op het gebied van genealogie, heraldiek en grafkunst, geeft ons in dit boek een geheel nieuw gezichtspunt op de kunsthistorische nalatenschap van ons voorgeslacht. Hiermede worde dus opnieuw heemschut werk gedaan: geijverd voor behoud van wat het voorgeslacht aan eerbiedwaardige ge- denkteekenen naliet. Het voorgeslacht èn de gedenkteekenen zelf zijn het waard!

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 158