jaeyke, der Vrouwen roem, een Beelt van vele deuchden Jaeyke Door wiens bedrijf, de Vromen haer verheuchden, Wort door een hete koorts met s'Lyfs vrucht wech-geruckt, En als een jonge Roos uyt 't Hofjen-afgepluckt. Sy was door 't echte-bed geen drie en dartich weken Met Kingma vergeselt. Maer na dat sijn besweken De krachten van haer Lijf: de Doot een eijnde maeckt, Terwijl haer man voor 't Landt in Brouwers haven waeckt. Een man, die tijdens zijn leven veel te voet had afge daan kreeg dikwijls op zijn graf een in Holland vrij vaak voorkomende zinspeling „Laetse loopen die loopen lust „Ik heb geloopen; nu leg ik in rust". Daarbij praevaleert in de meeste gevallen toch steeds groote ernst en in dit opzicht is er ten aanzien van de visie op den Dood door de eeuwen geen verande ring te bespeuren. Zoo geeft de in 1542 gestichte kapel van Brederode te Vianen het pijnlijke, maar berustende, woord te lezen „Ladieu - tve, ung - metout". En zoo wordt ons de bittere smart van de nabe staanden opnieuw duidelijk bij het lezen van een op schrift in de kerk van het dorpje Graft Sij d'werelt verliet „Tot sijn verdriet „En kinders beclach 99

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 130