werkstukken van anonymi en te Terkaple en te Kimswerd de beeldhouwwerken van den Fries Jacob Lous of Louws). De beste voortbrengselen moeten steeds gedateerd worden omstreeks 1600. In de vol gende eeuw zijn de beeldhouwers nog slechts bij uit zondering opgewassen tegen hun taakhet leveren van een groot en tevens harmonisch werkstuk is dan een zeldzaamheid geworden, ofschoon de vraag daar naar toch nog gebleven was. En nu, van de zoojuist behandelde categorie komen we vanzelf tot een andere, welke in de XVIIe eeuw vooral geliefd wasdie met het gedicht. De zerk van den Raadpensionaris Pieter Steijn, (f 1772) in den Haag heeft een vierregelig versje en ieder heeft wel eens gehoord van de regels op den steen voor Dirck Volckertsz. Coornhert, die in 1590 te Gouda begraven werd Hier Rust Wiens Lust „En Vreugd „Was Deugd Even bekend zijn de vele in 't Latijn gestelde verzen, soms zelfs raadseltjes inhoudende op de weergave van een jaartal, dat dan door toepassing van hoofdletters in het vers verwerkt werd (chronicum of tijdvers). Het Grieksch, dat ook voorkomt, evenals in zeldzamer gevallen het Hebreeuwsch, wijst met het bovenstaan de er weer eens op, hoezeer bij onze voorouders de oude talen in eere waren. Niét alleen hoogdravend of van klassieke versie waren zulke gedichten. Op dat gebied waren de dorpsschool meesters vaak de leveranciers. Wat zij aan scheppin gen gepraesteerd hebben, vinden wij maar al te dik wijls komisch, terwijl wij in deze den tijdgenoot toch niet anders dan van „goede trouw" mogen verdenken. 96

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 115