keerzijde doorgaans versierd is met allerlei Renais- sance-ornamentiek, met krullen, aanzetten, diamant koppen, enz. Hout zal, gelijk ook nu nog, dikwijls gebruikt zijn. Op Vlieland werden wel walvischribben voor dit doel aangewendSedert 1920 staan de ge- denkteekenen van dat bijzondere genre niet meer op het kerkhofom totale verweering te voorkomen heeft men ze in een hoek van de kerk geplaatst (afb. 36). De staande grafsteen van de XVIÏe eeuw is mees tentijds bovenaan afgerond, is als bij de Engelschen vaak kort van stuk maar dan wat juister van verhou dingen. Hij verkrijgt in de volgende eeuw een geheel afwijkend aanzien. De lengte van deze „palen" wordt dan steeds grooter, meer dan manshoog zelfs, terwijl een sierlijke krul in den stijl van Lodewijk XV aan het overigens uiterst sober gehouden monument een goed relief verleent. Van de liggende zerken op deze kerkhoven valt weinig te vermelden. Zij onderscheiden zich in geen enkel opzicht van die, welke in de kerken in de overeenkomstige periode te vinden zijn. Komen zulke „zeemanskerkhoven" ook verderop langs de Noordzeekust in het Oosten voor, zooals in Sleeswijk en Denemarken, toch is de aard van de ver siering hier zéér afwijkend van hetgeen daar op gelijk terrein te aanschouwen valt. Interessante publicaties, welke op dit stuk in Duitschland bestaan, bieden ons daaromtrent typisch sprekend bewijsmateriaal. In dit verband moet ik ook nog memoreeren het voor komen van z.g. particuliere begraafplaatsen, die voor een enkel persoon of enkele familie voorkomen, in tegenstelling dus tot die categorie, welke ik in mijn inleiding reeds noemde (bl. 8). Men kent ze in alle provinciën. Oud zijn deze instellingen meestal niet, want het meerendeel is omstreeks of na den Fran- schen tijd eerst tot stand gekomen, om de bekende redenen. 9r

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 110