INLEIDING Steenen charters: in den ruimsten zin genomen zou den wij hieronder kunnen verstaan allen door men- schenhand ge- of vervormden steen, die ons eenige mededeeling te doen heeft over een bepaald feit of een bepaalden toestand. Elke steen dus, voorzien van een inscriptie. Volgens deze definitie zouden daaronder te verstaan zijn behalve gedenk- of gevelsteenen, ook graf steenen, -tombes, epitafen, wapensteenen, het weg- of het moordkruis, de grenspaal, de banpaal, kortom wat niet al. Het zij mij echter vergund in dit boekje een beperking aan te leggen door het alléén te bestemmen voor be spreking van objecten, die grafsteenen genoemd wor den, steenen oorkonden dus bij uitnemendheid, omdat zij ons meer dan in welk geval ook aangaande ge beurtenissen en over betrokken personen en hun leven „acte verleenen". Deze specifieke soort steenen charters spreekt door morphologie zoowel als inscriptie en aan deze zal ik de volgende hoofdstukken wijden. Ook dit onderwerp is nog uitgebreid en in dit boekje moet ik mij dus tot een vrij kort bestek beperken, terwijl als laatste restric tie tenslotte diene, dat hier alleen de steenen charters van ons Nederland beoogd worden; bespreking van de Overzeesche Gewesten moet daarbij helaas achter wege blijven. Hoe kan iemand nu toch belangstelling hebben voor een oude grafzerk? Voor zoo'n steen ter herinnering aan iemand, die men nooit gekend heeft, over wien de 7

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 10