cement overstreken gebezigd om er de oeververdedi ging uit „kunst-rots" van te fabriceeren langs de vijvers van het stadspark. De Secretaris van den bond Heemschut deed indertijd te Woubrugge de interes sante ontdekking, dat de zittingsplaat van een monu mentale bank bestond uit een oude grafzerk, dat oude graftegels van Naamsche steen aan de W-zijde der kerk van Polsbroek (Utr.) achter de gemeentelijke vuilnisbak voor keering van regenwater waren ge bruikt en dat twee fragmenten van een XVII eeuw- schen steen te Voorst (Veluwe) als gewichten voor het torenuurwerk dienst dedenIn Kortenhoef be wijzen grafsteenen uitnemende diensten aan de riet snijders achter hun huisje. Te Edam werden graf tegels uit de mestgoot van een boerderij tegenover de kerk naar de St. Nicolaaskerk teruggebracht. En in de Amsterdamsche Nieuwe kerk vinden wij het graf van den „oud gouverneur-generaal van Nederlands India" Joan van Hoorn (f 1711onder allerlei verf, kalk e.d. materialen Als ik nog wat door mag gaan dan zij hieraan toege voegd, dat men te Ballum niet geschroomd heeft de prachtige Renaissance-steen voor den Heer van Ameland, het allergrootste werk, dat ons van Vincent Lucas bekend is, als vloer te bestemmen van het lijkenhuisje op het plaatselijke kerkhof. Het feit, dat de zerk zulke abnormale afmetingen bezat, zal voor de autoriteiten op het eiland bepaald té verleidelijk zijn geweest om haar te gebruiken. Want zoo'n om vang heeft de steen, dat hij juist pasklaar de geheele vloer van het gebouwtje uitmaakt. Op weer een heel andere plaats in ons land, n.1. in het dorpje Persingen, ten Oosten van Nijmegen allerschilderachtigst gelegen, ligt een kostelijk juweel van een kerkje, dat aan alle bezoekers van Beek en Berg en Dal bekend is. Daar heeft het gemeentebe- 87

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 106