HOOFDSTUK VII VERWAARLOOZ1NG EN VERVAL; KERKHOVEN Onwillekeurig verzeil ik weer in de casuïstiek, wan neer ik de XVIe en XVIIe eeuwsche grafsteenen op mijn zwerftocht door het land nader bekijken wil, maar het is eenmaal niet anders. Wenscht U het be langwekkende te zien en te leeren kennen, dan zult U naar vele oorden moeten trekken en het is dan pret tig eenigermate voorbereid te zijn op reizen naar plekjes, waar U nooit vermoed hadt nog eens te zul len komen. Want onze steenen charters treft men nu eenmaal niet alléén aan in de oude kerken. Door kerkafbraak of tengevolge van verwijdering uit het gebouw werden hen in een gunstig geval een plekje op het kerkhof ingeruimd. Een enkele keer maakt een ordelijk be heerder daar zelfs een stapeltje vanIntusschen worden zij maar al te dikwijls naar elders versleept. Soms worden prachtige exemplaren gedegradeerd tot stoepen, terwijl ze stukgeslagen bij voorkeur gebruikt worden voor putdeksels, want in gehalveerden vorm schijnen zij daartoe een bijzondere geschiktheid te bezitten. Ik kan U verzekeren, dat op een dorp in Friesland de piëteit voor eenige XVe eeuwsche graf zerken een zoodanige graad had bereikt, dat men het blijkbaar noodig achtte er de vloer mee te beleggen van een urinoir. Een overeenkomstig lot was be schoren aan het monument voor Wessel Gansfort. Te Mechelen (Zd. Limb.) en te Oosterhesselen (Dr.) schijnen zij een bijzondere aantrekkelijkheid te bezit ten als bouwstoffen. Voor wegverhardingen, voor fundeeringen dienen zij, als schamppalen, ja zelfs in mijn geboortestad worden oude grafsteenen met 86

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 105