zoekt men daar nu tevergeefs. Te Geldermalsen dekt een prachtige gebeeldhouwde marmeren steen het graf van Jacob van Borsselen van der Hooge en Vrouwe Maria van Varick tot Malsen (nog bij zijn leven gemaakt in 1684; afb. 35). Zulke voorbeelden zijn te vinden te Zalk, te Gramsbergen, te Geisteren en waar niet meer? In het oude bisschopsstadje Vollen- hove herbergt de kerk menigen grafsteen, die de her innering levendig houdt aan zijn borgmannen Door elkaar genomen was het in de Nederlanden sedert de 2e helft der XVIe eeuw dus zóó gesteld, dat De eerste, in de bovenhoek (1.) gesigneerd met een merk van den maker, heeft twee randschriften: A° 1608 Den 28 Ianvary sterf d edele iuffrow/Avck-van Aylwa olt int 49 Iaer/A° 1625 den 10 Ianvari sterf-den eerentfeste/Epo van Aiwa olt int 72 iaren/A° 1567 Den 26-December sterf-den eerent- festen Iohan Alwa/d. vader fan Epo Aiwa. A° 1568 Den/10. Ivny-sterf d. e. ivffrov-Wlckk-Scheltema-syn-wyf. De andere heeft ook twee randschriften: A°. 1617 den. 16-December sterf d-edele ivffer-sytse-vanAlica olt int 8 iaer A° 1653 den 18 Aprilis' sterf de eedele-ivffer/Wlc van Aylwa d hfisfrov/van Tyaerdt Alva en leyt. op Rensmageest. begrawen. olt int 29 Iaer. synde alle/3. Doch(ters) van Epo-en-Avck Ayl«ja. De hierboven cursief geplaatste letters wijzen het in den Franschen tijd uitgekapte deel der inscriptie aan. Men ziet hoezeer de revolutionnaire „hervormers", strijders voor vrij heid, gelijkheid en broederschap deze monumenten hebben toegetakeldHoewel zulke verminkingen in soorten voor komen, heeft men het op deze familie blijkbaar erg voorzien gehad. Zelfs het kinderzerkje heeft het moeten ontgelden het centrale wapen in medaillon is weggekapt evenals de hoekwapentjes en in het randschrift is gehakt: A° 1596 Den/ .Marty-Sterf-Iohan 3/ /en-Avck-Ay/zwa-olt 4 daegen. Van evengenoemden „Tziart van Ailva gritman Van Dantumadeel" een van de gevers van de klok te Rinsumageest van 1620 werd zelfs op die klok het wapen afgebeiteld, terwijl men zijn helmteeken ongerept liet! 8l 6

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1942 | | pagina 100